ردیفگروهنام محصولقیمت
1پوشک بچهانواع پوشك بچه200,000
2پوشک بچهپوشک شب ادراری کودکان مارک جان پد450,000
3پوشک پمپرزپوشک بچه پریما پمپرز سفید ضد حساسیت لهستان 1630,000
4پوشک پمپرزپوشک بچه پمپرز لهستان سایز 2420,000
5پوشک پمپرزپوشک بچه پریما پمپرز ضد حساسیت لهستانی سایز 3650,000
6پوشک پمپرزپوشک بچه پریما پمپرز سفید (pampers prima sensitiv) ضد حساسیت لهس490,000
7پوشک پمپرزپوشک بچه پریما پمپرز سفید ضد حساسیت لهستانی سایز 4650,000
8پوشک پمپرزپوشک پمپرز لهستان سایز 3 450,000
9پوشک پمپرزپوشک پمپرز شورتی لهستان ( ایزی آپ ) 650,000
10پوشک پمپرزپمپرز آلمان سایز 190,000
11پوشک پمپرزپوشک پمپرز آلمان سایز 4400,000
12پوشک پمپرزپمپرز لهستان سایز 4640,000
13پوشک هاگیزپوشک پچه هاگیز360,000
14پوشک هاگیزپوشک نوزاد هاگیز سایز newborn Huggies1390,000
15پوشک هاگیزپوشک هاگیز پسرانه (Huggies) سایز ۴380,000
16پوشک هاگیزپوشک هاگیز پسرانه سایز چهار مناسب نوزادان ۷ الی ۱۸ کیلوگرم390,000
17پوشک هاگیزپوشک هاگیز دخترانه (Huggies) سایز ۳390,000
18پوشک هاگیزپوشک هاگیز (Huggies) سایز ۲390,000
19پوشك بزرگسالپوشک بزرگسال ابریفلکس شورتی جذب بالا سایز لارج xL1680,000
20پوشك بزرگسالپوشک بزرگسال ابریفلکس شورتی جذب بالا سایز لارج xL1680,000
21پوشك بزرگسال ابریفلکس پوشک بزرگسال ابریفلکس شورتی جذب بالا سایز متوسط m3650,000
22پوشك بزرگسالپوشک بزرگسال شورتی ابریفلکس اسمال جذب بالا s2 پوشینه بزرگسال ABR580,000
23پوشك بزرگسالپوشک بزرگسال ابریفلکس شورتی جذب بالا سایز لارج L1630,000
24پوشك بزرگسالپوشک بزرگسال ابریفلکس شورتی جذب بالا سایز لارج L3675,000
25پوشك بزرگسالپوشک بزرگسالان ایزی لایف سایز لارج 1
26پوشك بزرگسالپوشک بزرگسالان چسبی ایزیلایف اسمال یک کارتن1
27پوشك بزرگسالپوشک بزرگسالان تنا شورتی لارج 10 عددی465,000
28پوشك بزرگسالپوشک بزرگسالان تنا شورتی متوسط 10450,000
29پوشك بزرگسالپوشک بزرگسالان تنا شورتی متوسط 10450,000
30پوشك بزرگسالپوشک بزرگسال شورتی سایز متوسط 10 عددی نینو580,000
31پوشك بزرگسالپوشک بزرگسال شورتی سایز بزرگ 9 عددی نینو‎600,000
32پوشك بزرگسالپوشینه (پوشک ) بزرگسال دافی شورتی لارج 600,000
33شورت آموزشی ( پوشک شورتی )پوشک پمپرز شورتی لهستان سایز 5650,000
34شورت آموزشی ( پوشک شورتی )شورت آموزشی پمپرز شماره 6 ( پوشک پمپرز شورتی )1,590,000
35شورت آموزشی ( پوشک شورتی )پوشک پمپرز شورتی سایز 5 کارتنی1,590,000
36شورت آموزشی ( پوشک شورتی )شورت آموزشی پمپرز 4 (پوشک پمپرز شورتی لهستان سایز4 )650,000
37شورت آموزشی ( پوشک شورتی )پوشک شورتی بچه پمپرز سایز 4 تعداد 52 عددی اقتصادی750,000
38شورت آموزشی ( پوشک شورتی )پوشک پمپرز شورتی اقتصادی 16 کیلوبه بالا یا سایز 6790,000
39شورت آموزشی ( پوشک شورتی )پوشک پمپرز شورتی690,000
40شورت آموزشی ( پوشک شورتی )وشک پمپرز شورتی لهستان سایز 4 در هر بسته 52 عدد820,000
41شورت آموزشی ( پوشک شورتی )پوشک پریما پمپرز شورتی لهستان سایز 5 در هر بسته 36 عدد700,000
42شورت آموزشی ( پوشک شورتی )پوشک شورتی پریما لهستان سایز 6 در هر بسته 44 عدد 850,000
43شورت آموزشی ( پوشک شورتی ) پوشک پمپرز شورتی لهستان سایز 6 690,000